Material för hållbarhet

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB279

Kod
1KB279
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp varav 75 hp fysik eller 75 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för begreppet "hållbar utveckling" inom materialområdet, och kritiskt diskutera materialutvecklingsproblematik utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.
  • analysera resursproblematik och framställningsprocesser för material, samt miljöpåverkan som uppkommer genom materialanvändning.
  • diskutera hållbara strategier för materialåtervinning.
  • redogöra för tillämpning av livscykelanalys och kritiskt granska livcykelanalysstudier.
  • översiktligt diskutera human- och ekotoxikologiska effekter kopplade till material.

Innehåll

Begreppet "hållbar utveckling" och material. Miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av materialanvändning och materialutveckling. Energianvändning och energirelevanta material analyseras i perspektiv av hållbar utveckling. Olika materialtypers miljöpåverkan under olika delar av deras livscykel samt avfallshantering och materialåtervinning. Toxikologiska aspekter på materialframställning och materialanvändning. Informationssökning i databaser.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar, seminarier, projekt och laborationer.

Examination

Skriftlig examination vid kursens slut (4 hp). För godkännande krävs även aktivt deltagande i seminarieverksamheten (1 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och andra obligatoriska momenten (seminarier, projekt och laborationer).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin