Introduktion till computational social science

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DL007

Kod
1DL007
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N, Sociologi G1N, Statskunskap G1N, Utvecklingsstudier G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara och tillämpa olika beräkningsmodeller, inklusive agentbaserade modeller, analys av sociala nätverk och datorbaserad textanalys, för att studera sociala fenomen och system;
  • använda dessa modeller med lämpliga programverktyg;
  • utvärdera och jämföra lämpligheten hos olika modeller för att behandla samhällsvetenskapliga problem;
  • göra bedömningar med avseende på relevanta vetenskapliga, sociala och etiska aspekter vid tillämpningen av computational social science.

Innehåll

Kursen introducerar beräkningsmetoder för att modellera mänskligt beteende och sociala fenomen. Grundläggande begrepp inom computational social science behandlas, såsom observationsstudier (vilka typer av data som finns, möjliga källor till snedvridning och hur man använder data för modellering), grundläggande begrepp och tekniker för att köra experiment (fråga kontra observation, naturliga experiment, simuleringar, validitet och generalisering) och diskutera viktiga frågor såsom etiska överväganden.

Kursen har både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv, där studenterna lär sig grundläggande principer och också hur man tillämpar dem i praktiken inom tre huvudområden:

  • analys av sociala nätverk,
  • textanalys,
  • agentbaserad modellering och simulering.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier.

Examination

Inlämningsuppgifter (4 hp), aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier (1,5 hp) och projekt (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin