IT, hållbarhet och socialt ansvar

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL008

Kod
1DL008
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Människa-datorinteraktion A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp varav minst 60 hp datavetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • muntligt och skriftligt diskutera och analysera den roll som ingenjörer och andra yrkesverksamma inom informationsteknologi och datavetenskap spelar i utvecklingen av ett hållbart samhälle, 
  • kritiskt resonera och reflektera kring hur teknologi kan påverka miljö och samhälle, och föreslå designalternativ som minskar negativ påverkan,
  • resonera kring hållbarhet och socialt ansvar i relation till IT-system,
  • beakta hållbarhet som en integrerad del av systemdesign och utveckling.

Innehåll

Kursen innehåller:

  • en översikt över ramverk för hållbarhetsutmaningar, mål och initiativ, t.ex. IPCC och Förenta nationernas hållbarhetsmål, planetens gränser, och koldioxidbudgetar.
  • verktyg för att analysera och reflektera kring IT-hållbarhet från olika perspektiv, så som 1:a, 2:a och 3:e ordningens effekter, systemteori, och value sensitive design.
  • fallstudier av IT och hållbarhet.
  • hållbarhet som en grundläggande designprincip inom systemutveckling.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier

Examination

Inlämningsuppgifter och fallstudier (4 hp) samt seminarier (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin