Hållbara kultur- och naturarvsdestinationer

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5EE005

Kod
5EE005
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Allmänt

Kursen kan läsas som valbar fördjupningskurs inom Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling, inom Masterprogram i hållbar destinationsutveckling eller som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i samhällsvetenskap eller humaniora, eller Introduktion till hållbar destinationsutveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen ger kultur- och samhällsvetenskapliga perspektiv på hur turism skapar förutsättningar för och upprätthåller kultur- och naturarv i ett hållbarhetsperspektiv. Ett centralt tema behandlar iscensättningen av kultur- och naturarv, dvs hur materialitet, berättelser och estetiska uttrycksformer kan användas som resurs för att exempelvis skapa platsidentitet, särprägel och attraktion för såväl lokalinvånare som besökare. Särskild vikt läggs vid hur ö-läge och kulturella föreställningar om öar formar gestaltningen av turistdestinationer. Kursen syftar även till att ge praktiska kunskaper och färdigheter som kan tillämpas i arbetet med kultur- och naturarv som resurser för hållbar lokal och regional turism och destinationsutveckling, genom att öva samarbete med turismaktörer.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskapsmål

  • Kritiskt analysera och tillämpa visuella och narrativa perspektiv på hur kultur- och naturarv brukas inom turism av lokala och globala aktörer, och hur sådana aktörer agerar inom komplexa socioekonomiska och ekologiska samband.
  • Strategiskt reflektera över hur kultur- och naturarv används som resurs för att utveckla en destination, och hur sådan användning både kan främja och långsiktigt utmana socioekonomisk och ekologisk hållbarhet.
  • Samarbeta med aktörer inom turismfältet och förmedla insikter om hur normer och värderingar omkring kultur- och naturarv påverkar hur hållbarhet förstås, skapas och förvaltas utifrån lokala och regionala förhållanden.
  • Att med etnografiska metoder självständigt formulera frågeställningar och värdera bruk av natur och kultur som resurs för turism och destinationsutveckling.

Färdighetsmål

  • Redogöra för på kursen centrala perspektiv, begrepp och analysmetoder samt reflektera över etiska överväganden som följer med tillämpningen av sådana perspektiv, begrepp och metoder.
  • Självständigt och med etnografiska metoder genomföra undersökningar som identifierar hållbarhetsproblem som kan uppstå då kultur- och naturarv används inom turism- och besöksnäring, samt i skriftlig eller annan form redovisa och föreslå strategiska vägar ur sådana problem.
  • Tillämpa för kursen viktiga etnografiska metoder och motivera till framåtsyftande användning av kultur och natur som hållbar resurs inom lokal och regional destinationsutveckling genom att formulera proaktiva lösningar på hållbarhetsproblem.

Innehåll

Kursen utgår ifrån en bred definition av kultur- och naturarv som kulturmiljöer skapade genom ett samspel mellan människa och natur. Kulturmiljöer har en tydlig platsbundenhet, och centrala perspektiv på kursen behandlar frågor om kulturmiljöns bruk och återbruk som resurs i destinationsutveckling inom olika fält, med fokus på urbana och rurala landskap, exempelvis trädgårdar. Studenten genomför även ett projektarbete vars tillämpade inriktning väljs ut tillsammans med handledare och lokal aktör på plats. I projektform tillämpas ett natur- och kulturarvspolitiskt perspektiv på turism och destinationsutveckling. Bruket av kultur- och naturresurser relateras därvid till frågor om makt, inflytande och demokrati, samt hur värdemönster och föreställningar påverkar hur hållbarhet skapas i lokala och regionala sammanhang.

Undervisning

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och projektarbete som genomförs under kursen tillsammans med det omgivande samhället.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och övningar (6 hp), skriftliga inlämningsuppgifter (7 hp) samt muntlig redovisning av grupparbete (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet från de ingående momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin