Introduktion till Python för fysiker och ingenjörer

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA661

Kod
1FA661
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 januari 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap med mekanik, termodynamik och elektromagnetism. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande komponenter i ett Python-program
  • använda Python-bibliotek för beräkningar och grafisk presentation
  • motivera valda modeller för avancerade problem inom fysik och teknik
  • lösa problem genom numeriska beräkningar

Innehåll

Kursen ger en introduktion till programmering med Python och programmeringsrelaterad lösningsmetodik.

Introduktion till Python: Installation, NumPy, SciPy, Matplotlib, Spyder.

Komponenter av Python: Variabler (integers, floats, strings, Booleans, complex). Behållare (containers) (lists, dictionaries, arrays). Operatorer. Input/output (open, read, write, append, print). Programstruktur (indrag (indentation), if, while, for, else, try). Funktioner. Programmering: Grundläggande programmeringstänkande. Numerisk integration. Lösning av icke- linjära ekvationer. Approximation av data. Minsta kvadratapproximation. Grafisk presentation.

Lösningsmetodik: uppdelning av problem i delproblem, implementering i Python.

Centrala exempel på tillämpningar hämtas från fysiken, såsom klassisk mekanik, elektrodynamik, termodynamik och från besläktade ingenjörsområden.

Undervisning

Föreläsningar och datorlaborationer.

Examination

Datorlaborationer och inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin