Materialkemi

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB230

Kod
1KB230
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Materialteknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

150 hp inom teknik/naturvetenskap, inkluderande 60 hp materialvetenskap och/eller materialkemi

alternativt 60 hp maskinteknik tillsammans med 10 hp materialvetenskap och/eller materialkemi.

Mål

Denna kurs avser att ge en grundläggande kunskap om centrala koncept i materialkemi för de studenter som inte har inhämtat motsvarande kunskaper på grundläggande nivå.

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:

  • redogöra för samt tillämpa Ficks diffusionslagar och beskriva typiska diffusionsmekanismer,
  • rita och tolka binära och ternära fasdiagram samt kunna beskriva sambandet mellan fasdiagrammets utseende och mikrostruktur under stelning från smälta,
  • förklara centrala begrepp i samband med fasomvandling,
  • beskriva sambanden mellan struktur, bindningsförhållanden och egenskaper samt ange användningsområden för teknologiskt viktiga materialsystem.

Innehåll

Grundläggande termodynamik och faslära för material. Fasomvandlingar. Grundläggande diffusionsteori. Orientering om viktiga legeringssystem.

Undervisning

Föreläsningar alternativt seminarier samt laborationer

Examination

Tentamen (4 hp), laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin