Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD519

Kod
5SD519
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 november 2020
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i biområdet Gestaltning i konvergerade medier.

Kursen är en valbar kurs inom Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp.

Behörighetskrav

Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, 7,5 hp

Mål

Kursen behandlar 3D-grafiska realtidsmiljöer för digitala spel med ett fokus på skapande av interaktiva miljöer. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • skapa egna materialnätverk och texturuppsättningar där optimeringstekniker tillämpas, såsom texture atlases,
  • skapa element för digitala utomhusmiljöer för spel som uppvisar god förståelse för konstnärliga principer, samt
  • diskutera och implementera visuella komponenter i spelmiljön som förstärker spelets estetik och hjälper till att leda spelaren genom digitala miljöer.

Innehåll

Kursen utgör en fördjupning inom viktiga aspekter av mer avancerad environment art. Kursinnehållet utgörs av individuella eller gruppuppgifter rörande teoretiskt, tekniskt och konstnärligt innehåll samt tillämpning av både praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter. Kursen innehåller men är inte begränsad till:

  • procedural materials,
  • återgivning av naturelement såsom vegetation,
  • komposition, ljussättning och iscensättning tillämpat på miljöer,
  • skulptering och modellering av miljöer, samt
  • implementation av utomhusmiljöer i en spelmotor.

Undervisning

Kursen kombinerar undervisning och självstudier. Undervisningen är i form av föreläsningar och workshops.

Kursen ges på engelska.

Examination

Examination sker i form av praktiska uppgifter och ett avslutande seminarium. Betygsättning baseras på hur väl inlämnade uppgifter uppvisar förståelse och tillämpning av kursens teoretiska, tekniska och konstnärliga innehåll så som det beskrivs i kursens mål samt i kriterierna för varje enskild uppgift.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin