Samhällsplanering och energiomställning

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2KU108

Kod
2KU108
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Samhällsgeografi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 september 2020
Ansvarig institution
Kulturgeografiska institutionen

Behörighetskrav

60 hp samhällsgeografi.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • identifiera och analysera aktuella utmaningar av tvärvetenskaplig karaktär kopplat till samhällsplanering och energiomställning
  • föreslå samhällsrelevanta lösningar på ett komplext problem
  • tillämpa vetenskapliga metoder och teorier för att planera, utföra, kommunicera och presentera ett projektarbete i grupp
  • samarbeta i en projektgrupp med olika kompetenser, samt identifiera ytterligare relevanta kompetenser för att genomföra föreslagna lösningar
  • uppvisa färdigheter i att insamla, sammanställa och analysera akademisk litteratur och planmaterial
  • kommunicera insamlat material i tal och skrift

Innehåll

Kursen består dels av ett tvärvetenskapligt arbete i en studentgrupp med flera involverade kompetenser och dels av en enskild fördjupning. Det tvärvetenskapliga arbetet fokuserar på ett samhällsrelevant fall som berör hållbar planering och energiomställning. Interaktion med aktörer i det omgivande samhället ingår. Under kursens gång fördjupas kunskaper om vetenskapliga metoder och teorier samt utvecklas praktiska färdigheter som tränats under tidigare kurser. Projektplanering, upplägg och arbete i projektgrupp, genomförande av ett projekt inom givna tidsramar, samt presentationsteknik ägnas speciell uppmärksamhet. Efter grupparbetet genomförs en enskild fördjupning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

Examination

Skriftlig gruppgemensam projektrapport samt individuell loggbok (7 hp), aktivt deltagande i seminarier och muntlig presentation (3 hp), samt skriftlig tentamen (5 hp). De betygsgrader som används för kursen är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). De betygsgrader som används för tentamen är VG, G eller U. För projektarbete, seminarier och muntliga presentationer används G och U som betygsgrader. För VG på hela kursen krävs VG på tentamen. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin