Statistisk termodynamik - teori och simuleringsmetoder

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB363

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB363
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 90 hp kemi eller fysik inklusive Termodynamiska principer och Kemisk bindning med beräkningskemi. Flervariabelanalys rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • diskutera den fysikaliska tolkningen och motivera användningen av olika ensembler och tillståndssummor samt beräkna termodynamiska egenskaper hos modellsystem med användning av Boltzmann-, Fermi-Dirac- och Bose-Einsteinstatistik
  • motivera och tolka växelverkningspotentialer samt beräkna termodynamiska egenskaper ur motsvarande konfigurationsintegraler för olika modellsystem
  • analysera och tillämpa teorin för fördelningsfunktioner på fluider
  • analysera frågeställningar om adsorption och fasjämvikter med hjälp av gittermodeller och utföra beräkningar med hjälp av motsvarande teorier
  • värdera och analysera användbarhet och begränsningar i både modeller och simuleringsmetoder
  • beskriva och analysera olika simuleringsmetoder och tillämpa dessa för att modellera dynamik och struktur hos molekyler, vätskor och fasta material samt wr

Innehåll

Boltzmann-, Fermi-Dirac-, och Bose-Einsteinstatistik. Ensembler. Klassisk statistisk termodynamik. Fördelningsfunktioner. Virialutvecklingar. Gittermodeller för vätskor. Bragg-Williamsapproximationen. Molekyldynamik. Monte Carlo-simuleringar - sällsynta händelser och utökade samplingsmetoder. Slumpvandring och Brownsk dynamik. Slumptalsgenerering. Lagrange- och Hamiltonfunktionen. Utökade Lagrangemetoder. Simulering i olika ensembler. Tillståndssummor och fri energi. Kraftfält för molekyler, vätskor och fasta material. Flerkropps- och polarisationsmodeller. Diffusionsbegränsad och reaktionsbegränsad aggregering.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier, projekt och laborationer.

Examination

Skriftligt prov 7 hp, laborationer 3 hp, seminarier 1 hp samt muntlig och skriftlig redovisning av projekt 4 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av den skriftliga tentamen, projektet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kurser kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB354 Statistisk termodynamik, 1KB359 Molekylär modellering och simulering eller 1KB362 Statistisk termodynamik: teori och simuleringsmetoder

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin