Examensarbete i materialteknik

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM131

Kod
1TM131
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Alternativ 1: Examen på grundnivå om minst 180 hp samt därutöver 50 hp på avancerad nivå inom materialteknik inklusive kurserna Introduktion till materialteknik och Ytkarakterisering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Alternativ 2: Examen på grundnivå om minst 180 hp samt därutöver 50 hp på avancerad nivå inom materialteknik inklusive minst en av kurserna Additiv tillverkning i polymera material och Additiv tillverkning i metalliska och keramiska material. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning relaterad till materialteknik, samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom materialteknik, även med begränsad information, samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • söka, sammanställa och använda relevant litteratur,
 • visa på fördjupade kunskaper inom en avgränsad del av programmets verksamhetsområde,
 • redogöra och argumentera för sina resultat på ett klart och korrekt språk, både muntligt och skriftligt och för olika målgrupper,
 • visa ett vetenskapligt förhållningssätt,
 • resonera kring etiska- och hållbarhetsaspekter i projektet. 
 • ge konstruktiv kritik på andras texter.

Innehåll

I examensarbetet ska studenten behandla och redovisa en uppgift. Arbetsuppgiften ska vara relevant för det program som studenten ska examineras från. Uppgiften ska vara vald så att kunskaper från tidigare kurser kan tillämpas, men också breddas och fördjupas genom att studenten får söka och tillgodogöra sig ny kunskap nödvändig för att utföra arbetet. Omfångsmässigt ska uppgiften vara anpassad för att kunna lösas och redovisas inom given tidsram.

För att uppnå målen behöver studenten under kursens gång:

 • självständigt, men under viss handledning, avgränsa ett materialtekniskt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt,
 • söka, värdera och sammanställa information och kunskap relevant för det valda problemet,
 • aktivt delta i seminarier eller om möjligt annan verksamhet som finns på den arbetsplats där arbetet utförs,
 • kommentera samt skriftligt och muntligt ge konstruktiv kritik (opponera) på andra studenters texter och muntliga presentationer.

Undervisning

Handledning.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbetet (se Övriga föreskrifter). Muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete (normalt inom samma program), alternativt en motsvarande uppgift definierad av examinator.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten finns tillgängliga på www.teknat.uu.se.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin