AI, livsåskådning och etik

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5RG500

Kod
5RG500
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Religionsvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Teologiska fakultetsnämnden, 16 februari 2021
Ansvarig institution
Teologiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

  • visa en grundläggande förståelse för vad artificiell intelligens är,
  • visa en förståelse för hur synen på människan, hennes verklighetsuppfattning och moraliska ställningstaganden påverkas och påverkar implementering och utveckling av AI-system,
  • kunna problematisera frågor som rör ansvar, beslutsfattande och demokrati i relation till AI och autonoma system,
  • kunna identifiera och analysera socialetiska konsekvenser av AI och autonoma system.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till etiska och livsåskådningsmässiga frågor i relation till artificiell intelligens (AI). Frågor som behandlas är hur människan, hennes verklighetsuppfattning och moraliska ställningstagande påverkas av AI, liksom vilka effekter AI kan få för synen på människan och människans traditionella roll som ansvarsbärare. Kursen ger studenten färdighet i att problematisera frågor som rör ansvar, beslutsfattande och demokrati i relation till AI, samt färdigheter i att identifiera och analysera socialetiska konsekvenser och livsåskådningsmässiga aspekter av AI.

Kursen har två teman: Det första temat introducerar studenten i vad AI är i relation till frågor som rör intelligens, agentskap och livsåskådning: Vad är intelligens? Vad är agentskap? Kan dessa begrepp överföras på artificiella system, och i så fall hur? Vilken relevans har människors skilda livsåskådningar för synen på AI och omvänt, vilken betydelse har AI för utformandet av våra livsåskådningar? Det andra temat introducerar och problematiserar olika socialetiska frågor rörande moraliskt ansvar, demokrati och mänskliga rättigheter i relation till användningen av olika AI-system.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska. Deltagande i föreläsningarna rekommenderas starkt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig kursinnehållet.

Undervisningstillfällen kan komma att genomföras på engelska.

Examination

Hemskrivning 7,5 hp.

Seminarier betygssätts med U­-G. Samtliga övriga examinatoriska moment betygssätts med U-G-VG.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från de angivna examinationsformerna. Som särskilda skäl räknas rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

God färdighet i att läsa engelska förutsätts. Studenten förutsätts under hela kursen arbeta självständigt.

För den student som följer äldre studieordning kan viss anpassning av kursplanen ske.

Övergångsbestämmelser

Om kursen upphör eller genomgår större förändringar ges tre examinationstillfällen enligt denna kursplan under tre terminer. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan examination ske även senare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin