Kristendom och radikalnationalism

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5RG400

Kod
5RG400
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Religionsvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Teologiska fakultetsnämnden, 16 februari 2021
Ansvarig institution
Teologiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • övergripande redogöra för några kristna radikalnationalistiska strömningar och uttryck,
  • urskilja gemensamma och särskiljande drag i radikalnationalistiskt tänkande,
  • identifiera central terminologi i nutida forskning om radikalnationalism,
  • uppvisa grundläggande förståelse för relationen mellan radikalnationalism och kristendom genom såväl skriftligt som muntligt deltagande i examinerande uppgifter.

Innehåll

I kursen studeras översiktligt hur radikalnationalism har påverkats av och påverkat kristen tro från tidigt 1900-tal till i dag. I kursen studeras även hur mötet mellan kristen teologi, romantisk nationalism, rasism, konspirationsteorier och kampen om den moderna nationalstaten har kommit till uttryck i protestantiska, katolska och ortodoxa traditioner. I kursen förvärvas grundläggande förståelse för hur framstående radikalnationalistiska aktörer och idéer har utvecklats över tid.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Examinationen sker i form av PM (7,5 hp) och deltagande i obligatoriska seminarier (0 hp).

Seminarier betygssätts med U-G. Samtliga övriga examinatoriska moment betygssätts med U-G-VG.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

God färdighet i att läsa engelska förutsätts. Studenten förutsätts under hela kursen arbeta självständigt.

Övergångsbestämmelser

Om kursen upphör eller genomgår större förändringar ges tre examinationstillfällen enligt denna kursplan under tre terminer. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan examination ske även senare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin