Retorik och propaganda

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LV103

Kod
5LV103
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Retorik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 28 september 2020
Ansvarig institution
Litteraturvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

* redogöra för grunddragen i propagandans historia och visa förmågan att kritiskt diskutera i några av de centrala propagandateorierna under 1900- och 2000-talen

* identifiera och kritiskt analysera propagandistisk kommunikation i såväl textmedier som visuella medier

* undersöka och värdera olika retoriska former som är vanligt förekommande i propaganda, t.ex. narrativ och symboler.

Innehåll

Kursen inriktar sig på tre lika tungt vägande områden: propagandans historia, propagandateori och analys av propagandistisk kommunikation. Kursen fokuserar de senaste 150 åren, med särskild tyngdpunkt på tiden kring andra världskriget och 2000-talets populistiska rörelser. Du får öva dig att analysera propagandistiska budskap i film, bilder och text. Kursen inbegriper också frågan om propagandans plats i samtiden och dess förhållande till retoriken, med särskilt fokus på frågor rörande fake news, konspirationsteorier, informationsbubblor mm.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Kursen kan också ges som läskurs.

Examination

Examinationen sker genom fullgörande av skriftliga och/eller muntliga uppgifter. Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Aktivt deltagande på seminarierna och genomförande av förelagda gruppuppgifter är en del av examinationen. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att komplettera enligt lärarens anvisning. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. Om kursen ges som läskurs examineras den genom skriftliga uppgifter.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin