Elektronstruktur hos funktionella material

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA560

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA560
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Materialvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med Kvantfysik och Fasta tillståndets fysik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för viktiga forskningsresultat som man har kommit fram till inom området funktionella material
  • redogöra för principerna för grundläggande elektronstrukturberäkningar
  • identifiera och relatera olika experimentella metoder och kunna peka ut och använda deras grundläggande informationsinnehåll för elektronstrukturen hos funktionella material.

Innehåll

Studenten ska lära sig om viktiga experimentella och teoretiska metoder inom ämnet elektronstruktur hos funktionella material. Med funktionella material avses organiska och inorganiska material som besitter intressanta egenskaper för energilagring , artificiell fotosyntes, nanovetenskap, katalys, högtemperatursupraledning, magnetoresistans m.m. En undersökning av dessa materials elektronstruktur är en förutsättning för att få en grundlig förståelse på atomär och molekylär nivå. Vi erbjuder en kombinerad ansats där vi introducerar såväl experimentella som teoretiska metoder som vår institution har specialiserad sig i: fotoemissionsspektroskopi, röntgenemissionsspektroskopi, bandstrukturberäkningar m.m. Föreläsningarna kommer att ges av lärarna som är experter i respektive ämne.

Undervisning

Föreläsningar, seminarieföredrag. Kursen ges på engelska.

Examination

Inlämningsuppgifter och seminarieföredrag.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin