Neutronspridning

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA574

Kod
1FA574
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Materialvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap med Kvantfysik. Spridningsteori rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen introducerar grunderna till neutronspridning inom materialforskning.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för metoder inom neutronspridning och vad dessa används till,
  • klassificera växelverkan mellan olika prober och materia kopplat till spridningstvärsnitt,
  • redogöra för neutronspridning i samanhang av komplementära tekniker,
  • redogöra för grundläggande spridningsteori, speciellt kinematisk approximation och reflektivitet,
  • relatera spridningsdata från neutronspridning till fysikaliska fenomen,
  • utvärdera värdet av neutronspridningsexperiment för att besvara specifika forskningsfrågor,
  • bedöma de praktiska krav som ställs på neutronspridningsexperiment med hänsyn tagen till instrumentering och provdesign.

Innehåll

Koherens. Växelverkan mellan strålning och partiklar med materia. Spridningstvärsnitt. Kinematisk approximation. Verkliga och reciproka rymden. Spridningspotential för neutroner. Koherent och inkoherent spridning. Reflektionsmätningar. Spridningsfunktioner. Magnetisk spridning. Kontrastvariation. Inelastisk och kvasielastisk spridning. Produktion, transport och detektion av neutroner. Design av neutroninstrumentering. Databehandling och analys.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Vissa föreläsningar kan vara gästföreläsningar med föreläsare från forskningsinstitut. Ett icke-obligatoriskt studiebesök till en neutronspridningsanläggning erbjuds. Ett antal föreläsningar är obligatoriska.

Examination

Litteraturstudie med skriftlig rapport och muntlig presentation (7.5 hp). Stråltidsansökan med skriftlig och muntlig presentation (2.5 hp). Aktivt deltagande vid föreläsningar och laborationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin