Tektonik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP005

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MP005
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 februari 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med (1) 90 hp geovetenskap och 15 hp kemi, eller (2) 90 hp fysik och 30 hp geovetenskap, eller (3) 90 hp geologi. Regional geologi, 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera tektoniska processer och resulterande fenomen i olika skalor
  • redogöra för plattektoniska processer och jordskorpans utveckling
  • koppla petrologiska processer till olika tektoniska miljöer
  • tolka och utvärdera mikrostrukturer
  • konstruera geologiska tvärsnitt från givna ytdata och tolka strukturgeologiska mätdata.

Innehåll

Tektoniska processer som omformar planeten och utvecklar sedimentbassänger. Orogenes (bergskedjebildning) i olika plattektoniska miljöer med exempel från olika bergskedjor och tektoniska bassänger.  Tektonikens betydelse för samhället.

Metodologiska delar som berör optiska mikrostrukturer, tektonisk och tredimensionell-modellering samt introduktion till tektonisk tolkning av geofysiska data, övningar i tredimensionell tolkning av kartor och av strukturgeologiska och petrologiska data.

Undervisning

Föreläsningar, gruppundervisning, seminarier och datorövningar.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Examinationen är uppdelad på en skriftlig tentamen (5 hp), praktiska prov i mikroskopering och analys av mikrostrukturer (5 hp), samt godkänt projektarbete, gruppövningar och seminarier (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin