Material och hållbar utveckling

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM115

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TM115
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 februari 2021
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive 50 hp i materialteknik och materialvetenskap, varav minst 10 hp materialkemi, 10 hp tekniska material/konstruktionsmaterial och 5 hp materialfysik, samt 25 hp matematik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva orsaker och källor till miljöproblem och hur de relaterar till materialteknik och förklara hållbar utveckling,
  • beskriva hur olika material kan återvinnas och vilka faktorer som kan komplicera återvinningsprocessen,
  • värdera och kritiskt granska en livscykelanalys av en befintlig process,
  • redogöra för energianvändning i materialframställning.

Innehåll

Begreppet hållbar utveckling. Materialteknik och miljö. Livscykelanalys.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination

Skriftlig tentamen. Muntliga presentationer av grupparbete. Aktivt deltagande i seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin