Artificiell intelligens

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL010

Kod
1DL010
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 februari 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp varav 15 hp matematik och 20 hp datavetenskap, inklusive en fortsättningskurs i programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • känna igen om ett problem är AI-relaterat
  • modellera AI-problem och ange en lämplig lösningsmetod (t.ex. expertsystem, sökalgoritmer, maskininlärning)
  • beskriva och använda sökmetoder, expertsystem, statistiska metoder och metoder för lärande
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i tillämpning av AI
  • diskutera olika definitioner av AI, och relatera dessa till AI:s historia.

Innehåll

Heuristisk sökning, kunskapsrepresentation, expertsystem, statistiska metoder, maskininlärning inkl. artificiella neuronnät och djupinlärning. Användningar av AI, t.ex. i dataspel.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Skriftligt prov (3hp), uppgifter (2hp) samt projekt (2.5hp) som redovisas muntligt eller skriftligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas in i examen med 1DL340 Artificiell intelligens.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin