Preparativ organisk kemi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB444

Kod
1KB444
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 februari 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 10 hp organisk kemi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och beskriva syntetiskt relevanta organisk-kemiska reaktioners förlopp och diskutera dessa reaktioners mekanismer,
  • identifiera och diskutera stereokemiska problemställningar i relation till kemiska transformationer, samt entydigt redovisa kolföreningars struktur med användning av strukturformler och projektioner
  • förutsäga organiska föreningars egenskaper- inklusive reaktivitet- utifrån deras struktur, och diskutera hur dessa egenskaper kan påverka miljömässiga och ekonomiska ställningstaganden,
  • söka kunskap om, planera och genomföra grundläggande organiska transformationer och analyser för att lösa organisk-syntetiska problem,
  • genomföra enklare riskbedömning och löpande dokumentation samt muntlig och skriftlig redovisa laborationers innehåll och resultat.

Innehåll

Organisk-kemiska reaktioner av relevanta föreningsklasser. Reaktionsmekanismer för att bygga upp och bryta ner kolföreningar. Stereokemi. Begrepp och reagens för synteskemi (t.ex. oxidation, reduktion, Lewissyror och Lewisbaser, Grignardreagens, organolitiumreagens) inklusive katalys. Syra-baskatalys, enzymatisk katalys, katalys med hjälp av metaller samt ekonomiska och miljömässiga ställningstaganden. Övningar i grundläggande metodik som används på ett organisk-kemiskt laboratorium inklusive användning av spektroskopiska och kromatografiska tekniker. I anslutning till laborationerna behandlas risker och skyddsfrågor i laboratoriearbete.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftligt prov (6 hp). Laborationer (4 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna 1KB407 Organisk synteskemi eller 1KB419 Organisk synteskemi eller 1KB420 (Organisk kemi II).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin