Proteiners struktur och funktion

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB422

Kod
1KB422
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F, Kemi G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 februari 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Något av följande krävs: (1) 60 hp varav minst 40 hp kemi inklusive 15 hp biokemi, alternativt (2) 60 hp varav minst 40 hp biologi samt 15 hp biokemi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva cellulära mekanismer för syntes av peptider/proteiner samt deras nedbrytning, principer för proteinveckning och proteinstruktur samt förklara grundläggande samband mellan struktur och funktion
  • beskriva olika strategier och metoder för kemisk syntes av peptider och för att producera, isolera och modifiera proteiner, samt bestämma deras struktur och funktion
  • experimentellt rena fram och kristallisera proteiner samt studera deras grundläggande fysikalisk-kemiska och funktionella egenskaper
  • analysera och tolka proteinsekvenser och strukturer och använda sådan information för att förutsäga deras funktioner
  • beskriva hur proteiner kan användas för framtagning av läkemedel, för bioteknologisk och andra industriella och vetenskapliga ändamål, samt förklara hur detta underlättas av kunskap om proteiners struktur och funktion
  • skriva en rapport utformad som en vetenskaplig artikel

Innehåll

Framställning och nedbrytning: Biologisk och rekombinant proteinsyntes. Biologisk och kemisk peptidsyntes. Post-translationella och kemiska modifieringar. Genteknik och riktad evolution. Proteinnedbrytning.

Protein struktur, funktion och bioinformatik: Proteinveckning. Strukturbestämning med hjälp av röntgenkristallografi, NMR-spektroskopi och kryo-elektronmikroskopi . Strukturmodellering och analys med hjälp av molekylgrafik. Kinetisk och termodynamisk karakterisering av interaktioner. Exempel på proteiner: Enzymer, membranproteiner, strukturproteiner, DNA-bindande regulatoriska proteiner. Struktur-funktionssamband. Introduktion till databaser för proteinsekvenser, strukturer och funktioner samt proteinbioinformatiska verktyg och metoder.

Tillämpningar: Exempel på bioteknisk, medicinsk och vetenskaplig användning av proteiner.

Praktiska och teoretiska lab-projekt: Expression, rening, karakterisering av ett enzym (resultaten från detta projekt presenteras i en rapport utformad som en vetenskaplig publikation). Proteinkristallisering.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt i form av laborativa och teoretiska övningar och projekt. Övningar och projekt är obligatoriska och utföres individuellt eller i grupp.

Examination

Experimentella och teoretiska övningar och projekt (5 hp) examineras under kursens gång. En av rapporterna ska ha en metodbeskrivning på engelska som motsvarar kravet som ställs vid publicering i internationella tidskrifter inom biokemi. En övergripande skriftlig examination (5 hp) ges vid slutet av kursen. Slutbetyg för kursen ges som ett viktat medelbetyg för samtliga examinerade moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen Proteiners struktur och funktion 10 hp (1KB403).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin