Astrofysik - testverktyg för fysikens teorier

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA227

Kod
1FA227
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med kvantfysik/kvantmekanik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • förklara egenskaper och skillnader mellan teori och modell
  • förklara egenskaper och skillnader mellan fenomen och observation
  • förklara hur en fysiker använder observationer och modeller för att formulera teorier
  • redogöra för olika astrofysikaliska observationer som signifikant bidragit och utvecklat vår förståelse för fundamental fysik
  • kritiskt utvärdera samspelet mellan teori och observation för en given astrofysikalisk situation
  • sammanfatta och presentera de senaste vetenskapliga rönen inom astrofysik som är kopplade till kursens innehåll

Innehåll

Bakgrund: Den kunskapsteoretiska/vetenskapsfilosofiska betydelsen av begreppen teori, modell, fenomen och observation och hur de relaterar till varandra. Exempel från fysikens historia.

Tillämpningar: Olika astrofysikaliska förhållanden som exempel hur data kan begränsa vår beskrivning av den fysikaliska världen: partiklar, krafter, naturkonstanter och deras möjliga variabilitet, materiens tillståndsekvation under extrema förhållanden, rumtiden i fler än fyra dimensioner.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier med presentationer av olika områden.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier (1 hp). Godkända inlämningsuppgifter (2 hp) . Skriftlig och muntlig redovisning av en litteraturuppgift (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin