Detektorteknik och dosimetri

12 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3DR403

Kod
3DR403
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk nuklidteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 18 februari 2021
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin, farmaci samt Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp.

Mål

Kursen tillämpar kunskaper från kursen Strålskydd och medicinska effekter, 6 hp, och förbereder för vidare studier inom programmet. Målet är att ge grundläggande kunskaper om tekniker avseende stråldetektorer, för såväl prekliniska som kliniska tillämpningar, och genom att förstå konstruktionen av strålningsdetektorer besitta tillräckliga kunskaper för att kunna hantera dem.

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna

 • förklara principer för olika typer av stråldetektorer
 • beskriva detaljer om detektorer som används i laboratorier och för strålskydd
 • beskriva detaljer om funktion och användning av gamma- och vätskescintillationsdetektorer
 • beskriva funktion och användning av halvledar- och andra detektorer
 • beskriva gammakameror för klinisk och experimentell användning
 • beskriva PET och SPECT, även i kombination med CT, för klinisk och experimentell användning
 • förklara förfaranden för analys och kvantifiering med PET och SPECT
 • beskriva kliniska tillämpningar inom nuklearmedicin
 • utföra spektrumanalys av olika radionuklider, även vid quenchning och mätning på multipla nuklider
 • definiera dosimetriska enheter
 • hantera dosimetriska beräkningar och avancerade simuleringar; point kernel, Monte Carlo
 • planera och självständigt utföra experiment med olika strålningsdetektorer och kunna analysera och tolka resultat.

Dessutom ska studenten efter genomgången kurs ha fått förståelse för hur man planerar, bedriver och utvärderar vetenskapliga undersökningar, hur etisk lagstiftning tillämpas och hur forskning och vetenskapliga resultat kommuniceras till samhället.

Innehåll

Historik och framtida perspektiv. Stråldetektorer, generella principer. Detektorer i laboratoriet och för strålskydd. Gamma- och vätskescintillationsdetektorer. Ligand Tracer och analys av molekylära interaktioner. Halvledare och andra detektorer. Gammakameror för klinisk och experimentell användning. SPECT och SPECT-CT och kliniska tillämpningar. PET, PET-CT och PET-MR och kliniska tillämpningar. Analys och kvantifiering med PET och SPECT. Laborationer med dektorer, inkluderande gammaräknare, vätskescintillationsräknare och Ligand Tracer. Behovet av dosimetri i prekliniska och kliniska tillämpningar. Definition av dosimetriska enheter; absorberad dos, kerma, flöde, ekvivalent dos, effektiv dos. Mätmetoder; jonkammare, TLD, dioder, detektorfilm etc. Enkla beräkningsmetoder; gammakonstant. Dosimetri av radionuklider (MIRD). Avancerade beräkningsmetoder; point kernel, Monte Carlo.

Under en serie föreläsningar, som ges gemensamt för de medicinska masterprogrammen, kommer du också att få inblick i ett antal allmänna forskningsrelaterade ämnen.

Undervisning

Föreläsningar, projekt, laborationer, demonstrationer, studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen, godkända projekt och laborationer. Betygsskala underkänd och godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin