Joniserande strålning - principer och mätning

4 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA365

Kod
1FA365
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inom naturvetenskap/teknik inklusive Modern fysik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för mekanismerna bakom joniserande strålning och dess växelverkan med materia,
  • använda principerna för detektion av joniserande strålning för att bygga experimentella uppställningar,
  • analysera och utvärdera resultat från mätningar av joniserande strålning,
  • redogöra för olika tillämpningar av joniserande strålning inom industri, medicin och grundforskning.

Innehåll

Joniserande strålning och dess växelverkan med materia. Detektormodeller. Signalbehandling och elektronik. Dataanalys och statistik. Tillämpningar: dosimetri och strålskydd, alfa-, beta- och gammaspektroskopi, mätning av naturliga och konstgjorda strålkällor, positionskänsliga detektorer och avbildningstekniker.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Inlämningsuppgifter och skriftliga laborationsrapporter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin