Energiomvandlingssystem

3 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA338

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA338
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Termodynamik och Beräkningsvetenskap I

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande processer och system för omvandling, transport och lagring av energi,
  • jämföra processer inom energisystem med avseende på effektivitet och miljömässigt hållbarhet,
  • genomföra enkla beräkningar gällande energiomvandlande maskiner inom strömningslära, värmeöverföring och termodynamik. 

Innehåll

Termodynamik i öppna system. Tillståndstorheter för homogena system. Egenskaper och miljöpåverkan av moderna köldmedia. Energiprincipen för öppna system med stationära flöden som innehåller turbiner, kompressorer, m.m. Kretsprocesser för värmekraftverk (Rankinecykel), värmemotorer, kylmaskin och värmepump.

Värmeöverföring. Värmeöverföringsmekanismer: värmeledning, konvektion och strålning. Stationär värmeöverföring, värmeväxlare. Grundläggande principer för geotermisk värmeproduktion och solkraft.  Fysikaliska orsaker till växthuseffekten.

Fluidmekanik. Laminär och turbulent strömning, Reynolds tal, viskositet, Bernoullis ekvation, energibalans, rörelsemängdsanalys för stationära interna och externa flöden av vätskor och gaser. Grundläggande principer för vatten- och vindkraft.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning vid grupparbete.

Examination

Inlämningsuppgifter och skriftligt miniprojekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin