Forensisk genetik och medicin

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG023

Kod
3MG023
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Forensisk vetenskap A1N, Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 13 april 2021
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, biomedicin, molekylärbiologi eller kemi, som inkluderar minst 15 hp inom kemi och/eller biokemi samt 15 hp inom genetik, cellbiologi och/eller molekylärbiologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:​

 • översiktligt redogöra för rättsmedicinsk verksamhet och för rättsmedicinsk skadetolkning/skadedokumentation
 • beskriva principerna för dödsfallsundersökningar och förklara hur en dödsfallsutredning utförs
 • identifiera problemställningar rörande homicid, suicid, trubbigt våld, skarpt våld, alkohol, droger och traumatologi
 • förklara arvsmassans uppbyggnad och olika nedärvningsmönster samt beskriva hur genetisk variation uppstår
 • ange olika typer av genetiska markörer som används för rättsgenetisk analys samt beskriva hur resultaten tolkas
 • beskriva och utföra olika metoder som används för rättsgenetisk analys och tillämpa statistiska beräkningar
 • identifiera metodologiska utmaningar och problemställningar vid laborativa analyser
 • beskriva principerna för nya metoder inom rättsgenetisk och förklara hur de används
 • identifiera olika problemställningar och etiska frågeställningar inom rättsmedicinen och rättsgenetiken
 • arbeta enligt ett vetenskapligt förhållningssätt
 • kommunicera vetenskaplig information muntligt och skriftligt

Innehåll

Kursen består av två delar omfattande undervisning i rättsmedicin och rättsgenetik med särskild inriktning mot analys av DNA-analyser av STR-markörer och mitokondrie-DNA. 

Kursens första del behandlar rättsmedicinska undersökningar, provtagning och morfologiska undersökningar samt patogenes och patofysiologi vid dödsfall. En obduktionsdemonstration ingår.

Kursens andra del behandlar provtagning, DNA-analyser, tolkning av resultat, tillämpning av statistik och kvalitetssäkring av rättsgenetiska analyser. Föreläsningar tar upp olika typer av markörer inom forensisk analys (mtDNA, SNPs, STR-markörer och metyleringsmarkörer), samt användning av olika tekniker som PCR, Sangersekvensering, NGS, Pyrosekvensering och fragmentanalys. Orientering om försöksplanering och tillämpning av statistik. Genom laborationer lär du dig utföra extraktion av DNA från biologiska material, kvantitetsbestämning med qPCR och PCR-baserade analyser av kärn-DNA och mitokondrie-DNA. Orientering om projektplanering och försöksplanering ingår och en forskningsplan ska formuleras som en inlämningsuppgift.

Under ett antal föreläsningar (som ges gemensamt för medicinska masterprogram) kommer du att få inblick i allmänna forskningsrelaterade ämnen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, omvänt klassrum, seminarier, demonstrationer och laborationer. Särskild vikt läggs vid att stimulera de studerande att självständigt lösa problem.

Obligatoriska moment: Kursintroduktion. Alla moment i samband med laborationer, demonstrationer och fördjupningsuppgifter inklusive gruppmöten, genomgång och redovisning. Gemensamma seminarier för masterutbildningar.

Examination

Skriftliga tentamina, fördjupningsuppgift (muntlig och skriftlig redovisning), laborationsredovisning (muntlig och/eller skriftlig redovisning) och specialuppgifter (muntlig och skriftlig redovisning).

För godkännande krävs godkänd examination, godkänd laboratoriekurs, godkända inlämningsuppgifter och redovisningar, samt närvaro vid obduktionsdemonstration. Gemensamma seminarier för masterutbildningar.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin