Speciell relativitetsteori

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA156

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA156
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med Linjär algebra II och Mekanik III. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • transformera förflyttning, hastighet, rörelsemängd mm. från ett inertialsystem till ett annat
  • förklara och beräkna dopplerskift, aberration och andra ljusrelaterade fenomen
  • bestämma utfallet av relativistiska kollisioner, Compton-spridning inbegripet
  • redogöra för begreppet energi-impulstensor och beräkna densamma i olika inertialsystem
  • skriva ner Maxwells ekvationer på kovariant form
  • lösa Maxwells vakuumekvationer för olika situationer, inbegripet för strålning från en partikel

Innehåll

Lorentztransformationer: Minkowskirummet. Intervall, egentid. Rotationsgruppen och Lorentzgruppen. Fyrvektorer. Relativistisk mekanik: Fyrhastighet och fyrrörelsemängd. Relativistiska partiklar. Fyrkraft och fyracceleration. Bevarande av energi- och rörelsemängd. Kollisioner.

Relativistisk behandling av elektromagnetism: Fyrvektorn för elektrisk laddningstäthet och ström, elektromagnetiska fälttensorn. Relativistiska rörelseekvationen för punktladdning i elektromagnetiskt fält. Maxwells ekvationer i kovariant formulering. Vågekvationen.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner.

Examination

Skriftlig tentamen.

Under kursen ges inlämningsuppgifter vilka ger möjlighet till poäng som kan tillgodoräknas vid ordinarie tentamen och första ordinarie omtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med 1FA154 Analytisk mekanik och speciell relativitetsteori.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin