Acceleratorer och detektorer

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA348

Kod
1FA348
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp. Elektromagnetisk fältteori och Kärnfysik eller motsvarande. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för hur energi och andra egenskaper hos accelererade partikelstrålar mäts
  • genomföra beräkningar av hur laddade partiklarna transporteras i stråloptiska system med hjälp av speciella magneter
  • redogöra för principerna för strålningsdetektion och vilka faktorer som påverkar mätnoggrannhet, effektivitet och känslighet.
  • redogöra för de vanligast förekommande detektortyperna för mätning av strålning från laddade och neutrala partiklar
  • kalibrera och genomföra grundläggande mätningar med strålningsdetektorer.
  • planera och genomföra ett experiment för att få information om ett fysikaliskt problem.
  • analysera och återkoppla mätresultat till ett fysikalisk problem.

Innehåll

Grundläggande egenskaper hos olika typer av acceleratorer. Transvers stråldynamik för enskilda partiklar och system av partiklar samt verktyg för att beräkna dessa. Metoder för acceleration och diagnostik. Strålning och växelverkan från laddade och neutrala partiklar. Strålningsdetektorer: scintillationsdetektorer och neutrondetektering, halvledardetektorer. Experimentella metoder med acceleratorer och detektorer.

Uppställning och genomförande av experiment vid accelerator. Vid experimentet kommer såväl detektor som acceleratorprestanda att studeras.

Undervisning

Undervisningen kommer att ske genom problembaserat lärande (PBL) med fokus på studentens delaktighet i lärandet. I undervisningen formuleras frågor och problem tillsammans med studenten som sedan studeras och utvecklas genom genom grupparbeten, praktiska moment, litteraturstudier, diskussioner m.m. Centralt i pedagogiken är att studenten själv tar ansvar i lärandet, söker och utvärderar kunskap samt tränar samarbete. Kontinuerlig utvärdering genom redovisningar och diskussioner ingår i PBL.

Examination

Inlämningsuppgifter och skriftlig minitentamen (3 hp), experiment och rapportering av resultat (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin