Termodynamik för tvåfassystem

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA454

Kod
1FA454
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Termodynamik, Fluidmekanik och en kurs i programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • utvärdera processer i tvåfasområdet
  • analysera fasövergångar för icke-ideala gaser
  • bestämma tryckfall och värmeöverföring hos tvåfasflöden
  • använda Python-bibliotek för numeriska analyser av termodynamiska processer

Innehåll

Termodynamiska potentialer och relationer. Fasjämvikt, fasövergångar och tvåfasområden. Van der Waals gaser. Modeller för tvåfasflöden. Tryckfall och värmeöverföring hos tvåfasflöden. Python-bibliotek för bestämmande av egenskaper hos fluider och transport.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Inlämningsuppgifter inklusive datorkod (1 hp). Laborationer med redovisning (1 hp). Muntlig examination (3 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin