Elektronstrukturberäkningar i praktiken

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA583

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA583
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Materialvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med Täthetsfunktionalteori (DFT) I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa och värdera olika täthetsfunktionalprogram (VASP, Quantum Espresso, ELK, RSPT, Gaussian) vid nationella superdatorer
  • försvara val av beräkningsapproximation för en given frågeställning
  • tillämpa beräkningstekniker för att beräkna materialegenskaper i olika dimensioner (0D molekyler, 1D trådar, 2D ytor, 3D fasta kroppar) och värdera deras resultat
  • beräkna elastiska och magnetiska egenskaper (spin-spiraler, icke-kolinjär magnetism, anisotropier)
  • beräkna vibrations och optiska spektra med tidsberoende täthetsfunktionalteori

Innehåll

Hellmann-Feynman-kraft, bandstrukturer, elastiska konstanter, linjär och icke-kolinjär magnetism, infraröd- och Raman-spektroskopi, tidsberoende täthetsfunktionalteori, optisk spektroskopi, magnetisk anisotropi, LDA+ Hubbard-U, starkt korrelerade elektronsystem

Undervisning

Praktiska övningar och föreläsningar.

Examination

Projektarbeten (4 hp) och muntlig presentation (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin