Mätteknik för energisystem

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA591

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA591
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Beräkningsvetenskap II, Grundläggande matematisk statistik, Elkraftteknik och Teknisk termodynamik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • utforma och utföra experiment för att besvara energisystemrelaterade frågeställningar
  • använda mekaniska, termodynamiska och elektriska mätinstrumenten samt bestämma deras mätosäkerhet
  • diskutera behovet av olika typer av mätningar inom energisektorn och relatera till hur mätosäkerhet och systemkrav sätter randvillkor för val av mätteknik
  • koppla elektronikkretsar för signalmätningar från olika givare
  • planera och utvärdera experiment utifrån uppskattade osäkerhetskällor och olika sätt att mäta
  • utföra datoriserade mätningar och analysera data med hjälp av statistik
  • kritiskt jämföra olika resultat med hänsyn till mätosäkerhet och experimentella osäkerhetskällor
  • granska och opponera på en teknisk rapport

Innehåll

Utformning av experiment från design till rapportering. Mätosäkerhetsbegreppet och mätvärdesbehandling med hjälp av statistik (medelvärde, mätosäkerhetsberäkningar, minsta kvadratanpassningar, diagramritning) och dator (t.ex. MATLAB). Elektriska mätinstrument (digital multimeter, oscilloskop, funktionsgenerator, effektmätare) och grundbegrepp (ström, spänning, resistans/impedans, frekvens, pulser, filter). Termodynamiska mätinstrument (t.ex. flödes-, temperatur-, tryckmätare). Mekaniska mätinstrument (t.ex. vridmomentmätare, kraftmätare, drag- och tryckmätare). Elektriska givare och grundläggande elektronikkomponenter med kopplingsövningar utifrån ett givet schema. Instrumentstyrning och mätdatainsamling med dator (MATLAB, LabVIEW).

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar i laboratoriet och laborationer.

Examination

Laborativ examination med mät- och datoruppgifter (4hp). Laborationsrapporter samt inlämningsuppgifter, skriftlig och muntlig granskning av en teknisk rapport (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin