Examensarbete E i geofysik

45 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE031

Kod
1GE031
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen, samt därutöver kurser i geofysik om minst 30 hp på avancerad nivå. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information för den givna problemställningen samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom geofysikområdet.

Innehåll

Ett självständigt arbete genomföres, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas. Arbetet genomföres under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

För att uppnå målen skall studenten

  • under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt
  • söka, värdera och sammanställa information relevant för det valda problemet
  • aktivt delta i seminarier och annan verksamhet på den arbetsplats där arbetet utförs
  • kommentera och ge konstruktiv kritik (opponera) på andra studenters arbeten

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Handledning ges individuellt eller i grupp.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet. Den skriftliga presentationen ska bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning och en sammanfattning på engelska. För att bli godkänd ska studenten också ha opponerat på ett annat examensarbete inom samma huvudområde alternativt ha deltagit aktivt vid ett forskningsseminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

För inrapportering av kursbetyg krävs även att examensarbetet är tryckt samt inlagt i databasen Diva.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin