Dynamiska geosystem - global förändring

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV014

Kod
1GV014
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med (1) 90 hp geovetenskap eller (2) 90 hp teknik eller fysik och 30 hp geovetenskap eller miljövetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och karaktärisera sambanden och kopplingarna mellan atmo-, bio-, hydro-, kryo- och litosfären och förklara relationen mellan dessa samband och förändringar i geosystemet och biogeokemiska kretlopp på global skala samt på geologiska till årliga tidsskalor
  • redogöra för samspelet i geosystemet med hjälp av exempel från jordens förgångna och nuvarande historia
  • redogöra för det nuvarande kunskapsläget med avseende på orsakerna till och dynamiken i geosystemet och globalförändring samt identifiera nuvarande öppna frågeställningar i geosystemvetenskap
  • värdera relevansen av olika interaktioner inom geosystemet med avseende på nuvarande globala förändringar.

Innehåll

Kursen ger en översikt över de grundläggande dynamiska processerna inom, och samspelet mellan, de viktigaste komponenterna i geosystemet, nämligen atmo-, bio-, kryo -, hydro- och litosfären. Kursen fokuserar på hur dessa dynamiska interaktioner resulterar i globalskaliga förändringar i jordens klimat och biogeokemiska kretslopp vid olika tidsskalor, allt från tektoniska (miljontals år) till mänskliga (år till århundraden). Ämnen som behandlas i kursen innefattar, men är inte begränsade till, rollen av jordens interna geodynamik som formar planeten och skapar en livsmiljö för livets uppkomst, rollen av livet i förvandlingen av jordens ytmiljö, oceanernas och atmosfärens roll som regulatorer av jordens klimat, kryosfärens roll i klimatstyrning genom dynamiska återkopplingar.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom övningar (3 hp), seminarier (2 hp), en syntesrapport (2 hp) samt en skriftlig tentamen (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin