Akvatiska ekosystem och ekosystemtjänster

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB940

Kod
1MB940
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp inklusive Akvatisk miljöanalys samt Markvetenskap för miljö och vatten. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna en fördjupad kunskap om fysikaliska, kemiska och biologiska processer i akvatiska ekosystem samt hur dessa processer påverkar vattnets kvalitet och ekosystemtjänster. Kursen ger även viss praktisk träning i akvatisk miljö-övervakning och översiktlig kunskap om bristande vattenkvalitet som hot mot samhällets vattenförsörjning.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för globalt betydelsefulla kemiska och biologiska hälsorisker i naturvatten.
  • redogöra för fysikaliska, kemiska och biologiska processer i naturvatten samt hur dessa samverkar och gemensamt påverkar vattnets kvalitet, biogeokemiska processer och andra ekosystemtjänster.
  • översiktligt beskriva ett sötvattensekosystem med avseende på ingående organismer och hur de genom funktion eller lokalisering är kopplade till varandra.
  • självständigt planera, genomföra, utvärdera och rapportera en fältstudie om betydelsen av biologiska processer i akvatiska ekosystem.
  • bedöma hur mänsklig aktivitet påverkar vattenkvalitet, biogeokemiska processer och ekosystemtjänster i akvatiska ekosystem.
  • värdera olika kriterier och indikatorer för vattenkvalitet och övergripande redogöra för nuvarande förvaltningsdirektiv.
  • kommunicera vetenskapliga resultat i tal och skrift.

Innehåll

Vattenkvalitet och vattenförsörjning: Betydelsen av bristande vattenkvalitet som ett hot mot långsiktig vattenförsörjning. Såväl biologiska som kemiska riskfaktorer och kvalitetskriterier behandlas, exemplifieras och diskuteras främst ur ett globalt perspektiv.

Ekosystemets processer och vattenkvalitet: De biogeokemiska och ekologiska processer som främst påverkar vattenkvalitet och ekosystemtjänster i olika naturvatten. Exemplen tas främst från sjöekosystem, men även grundvatten, rinnande vatten och kustnära system behandlas. Mikrobiologiska processer och deras inverkan på biogeokemiska kretslopp, vattenkemi och biologisk vattensäkerhet kommer att vara I fokus.

Ekosystemets struktur och funktion: Grundläggande fält- och laboratoriemetodik för analys av sjöekosystem. Under fältmomentet behandlas också hur det omgivande landskapet påverkar dessa ytvatten samt olika organismgruppers funktion och utbredning i ekosystemet. Arbetet genomförs i grupp och innefattar försöksplanering, dataanalys och rapportering.

Förvaltning av vattenresurser: Strategier och metoder för långsiktigt säkerställd vattenförsörjning och bibehållande av ekosystemtjänster presenteras och diskuteras. Skriftligt fördjupningsarbete i grupp där olika kvalitetskriterier eller ekosystemtjänster avhandlas.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, laborativ fältkurs och grupparbeten.

Examination

Delkurser: Teori 3 hp, Fältkurs med laborativt arbete samt övningar 2 hp. Kursens teoridel examineras i form av skriftliga prov och deltagande i seminarier. Fältkursen fordrar aktivt deltagande i kursmomentet och examineras även genom muntlig och skriftlig redovisning. Övningar examineras likaledes genom aktivt deltagande i kursmomentet samt genom muntlig och skriftlig redovisning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin