Klimatvariationer

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME404

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1ME404
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med 90 hp fysik, geovetenskap eller biologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redovisa klimatets variationer på olika tidsskalor från enstaka år till hundratals miljoner år (paleoklimatologi)
  • tillämpa grundläggande kunskaper i meteorologi för att förstå klimatvariationer och klimatförändring
  • redogöra för paleoklimatologiska arbetsmetoder
  • redovisa metoder som kan användas för att studera/prediktera framtida klimat

Innehåll

Introduktion till den storskaliga termodynamiken och dynamiken av klimatsystemet. Metoder som används inom paleoklimatologin såsom analys av isborrkärnor, sediment och trädringar. Faktorer som driver klimatets variabilitet på flera skalor såsom förändringar i jordens banelement, platttektonik, vulkanism, växthusgaser, återkommande klimatmönster, återkopplingsmekanismer. Klimatmodelleringen och det förutsägelser om det framtida klimatet.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftlig examination.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin