Projekt i inbyggda system

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE721

Kod
1TE721
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

180 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive 30 hp på avancerad nivå inom inriktningen inbyggda system på civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, alternativt 30 hp på avancerad nivå inom profilen inbyggda system på civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • planera och genomföra ett projektarbete i inbyggda system i en mindre grupp, inom givna tidsramar,
  • analysera en öppen problemställning, formulera delproblem, och hitta och välja lösningar till dessa,
  • självständigt söka, värdera och använda vetenskaplig och teknisk information för att uppnå projektmålen,
  • demonstrera en fungerande lösning till en komplex uppgift, samt visa att denna uppfyller given specifikation,
  • skriftligt och muntligt, på engelska, redovisa förutsättningar, argumentera för vald lösningsmetod samt presentera resultat.

Innehåll

Inledande föreläsningar i projektledning. Studenten väljer bland projektuppgifter som erbjuds inom datavetenskap, elektronikkonstruktion och signaler och system. Uppgifterna genomförs i mindre grupper, med tillgång till en handledare som fungerar som bollplank och rådgivare. Studenten har också möjlighet att i samarbete med företag ge förslag på projekt som utförs vid företag.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning.

Examination

Redovisning i form av en skriftlig rapport samt muntligt i seminarieform. Rapporten bedöms, förutom från teknisk/vetenskaplig synvinkel, även språkmässigt och strukturellt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin