GIS för vattenresurser

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV444

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TV444
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp samt Grundvatten 5 hp och Avrinning 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • transformera koordinatsystem och projektioner
  • analysera och modellera miljörelaterade geovetenskapliga processer och miljöproblem med hjälp av geografiska informationssystem (GIS)
  • använda digitala höjdmodeller för morfometrisk analys av avrinningsområden

Innehåll

Grundläggande principer för GIS: boolska operationer, vektor- och rastermodeller.

Grundläggande kartografi: transformation av koordinatsystem och projektioner, distribuerad statistik.

Analys av avrinningsområden, strömningsvägar och topografiskt fuktighetsindex.

Analys av miljörelaterade akvatiska transportprocesser, vattenresursplanering och miljökonsekvensbeskrivning.

Undervisning

Föreläsningar och obligatoriska datorlaborationer

Examination

Inlämningsuppgifter 4 hp, laborationer 1 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin