Fördjupning i beslutsanalys för vindkraftsprojektering

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV183

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV183
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. 60 hp vindkraftsprojektering på avancerad nivå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva de metodologiska grunderna och följderna vid användning Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)
  • dela upp och analysera ett vindenergiprojekt i lämpligt antal hållbarhetskriterier (energi, ekonomi, teknik, miljö och sociala)
  • implementera MCDA-metoder vid vindkraftsutbyggnad, identifiera avgörande steg i implementeringen samt hantera uppkomna problem
  • tillämpa programvara för Clean Energy Project Analysis i ett konkret fall för en vindkraftspark och göra en relevant detaljerad analys
  • jämföra ett antal konkurrerande vindenergiprojekt samt välja ut och rangordna de mest gynnsamma projekten för en given plats, ett givet område eller en given region
  • genomföra en integrerad utvärdering inklusive relevant hållbarhetsanalys på vindkraftsprojekt och vindkraftsplaner.

Innehåll

Optimering av vindkraftsparker utifrån tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter studeras. Dessa aspekter hos ett vindkraftsparksprojekt inkluderar även att infrastruktur så som elnät och vägar beaktas. Metoder inom Multi-Critera Decision Analysis (MCDA) introduceras som lämpliga verktyg i beslutsprocesser i vindkraftsutvecklingssammanhang, och metoderna kommer att tillämpas i ett bestämt sammanhang. Ett förslag till bästa lösning formuleras avseende optimal exploateringsnivå för vindkraft inom ett givet område.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och grupparbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Examination

Skriftlig projektrapport (15 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin