Introduktion till processreglering

4 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1RT999

Kod
1RT999
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 maj 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp inom teknik/naturvetenskap, varav 20 hp matematik samt en grundkurs i programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Syftet med kursen är att ge en beskrivning av reglertekniska metoder och problem som är vanligt förekommande i industrin med tonvikt på processindustrin.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • definiera grundläggande reglertekniska begrepp,
  • analysera linjära system utgående från deras överföringsfunktion,
  • implementera en digital PID-regulator med hänsyn till praktiska begränsningar,
  • beskriva och använda empiriska metoder för trimning av PID-regulatorer,
  • motivera och använda olika reglerstrategier.

Innehåll

Grundläggande begrepp: System och signaler, återkoppling, stabilitet, statisk förstärkning.

Matematisk beskrivning av linjära dynamiska system: impulssvar, stegsvar, överföringsfunktion, Bodediagram.

Digital implementering av PID-regulatorn där hänsyn tas till praktiska aspekter såsom integratoruppvridning, stötfri övergång mellan manuell och automatisk drift, börvärdesviktning, val av samplingshastighet, och bruskänslighet.

Inställningsmetoder för PID-regulatorn baserat på enkla experiment och estimerade processmodeller. Utvärdering av reglerprestanda.

Reglerstrategier: Framkoppling, kaskadreglering och parameterstyrning. Orientering om andra vanligt förekommande reglerstrategier.

Reglertekniska lösningar för en specifik industriell process.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och datorövningar.

Examination

Inlämningsuppgifter med muntlig och skriftlig redovisning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Övriga föreskrifter

Kursen har till stor del överlappande innehåll med kurserna Processreglering (1RT002), Reglerteknik I (1RT490) och Introduktion till datorbaserade reglersystem (1RT485) och kan inte tillgodoräknas i en examen tillsammans med någon av dessa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin