Fysik i vardagen

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA110

Kod
1FA110
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Mål

Med utgångspunkt från grundläggande fysikaliska begrepp och principer skall kursdeltagaren få en ökad förståelse för olika fenomen som förekommer i vår vardag och kunna beskriva dessa i tal och skrift i fysikaliska termer. Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • förklara, i populära termer, några mekaniska/strömningsmekaniska vardagsfenomen
  • populärt beskriva mekanismen bakom några termodynamiska fenomen i vardagen
  • beskriva mekanismen bakom induktionsrelaterade elektromagnetiska vardagsfenomen
  • beskriva mekanismen bakom några ljusfenomen, radiovågsfenomen och akustiska fenomen
  • genomföra vissa enklare fysikaliska demonstrationsförsök och redogöra för resultatet

Innehåll

Med utgångspunkt från grundläggande fysikaliska begrepp och principer behandlar kursen fysiken bakom vardagsföremål och fenomen som hur en mikrovågsugn fungerar, varför himlen är blå samt varför badrumsspegeln blir immig och duschdraperiet dras mot en när man duschar. Funktionen hos olika motorer tas också upp. Förklaringarna hämtas från fysikens olika områden, mekanik, värmelära, elektromagnetism och fysiken för atomer och atomära strukturer. Ett projektarbete över något vardagsfenomen i fysiken ingår också.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, viss handledning av projektarbete. Närvaron vid undervisningen är obligatorisk och vid frånvaro får studenten en extra inläsningsuppgift att redovisa.

Examination

Kursen examineras via laborationer med individuella laborationsredogörelser samt ett projektarbete, vilket redovisas muntligt och skriftligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin