Kvantitativ biologi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG104

Kod
1BG104
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Alternativ 1: Biologi 2, Matematik 4/Matematik D, samt 60 hp inom programmet och genomgångna kurser Organismernas evolution och mångfald 15 hp, Molekylärbiologi och genetik 10 hp, och Mikroorganismernas liv och interaktioner 5 hp.

Alternativ 2: Biovetenskap 30 hp, samt ytterligare 30 hp inom programmet och genomgångna kurser Organismernas evolution och mångfald 15 hp, Molekylärbiologi och genetik 10 hp, och Mikroorganismernas liv och interaktioner 5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa matematik och statistik för att beskriva och lösa biologiska problem
  • formulera, värdera och analysera biologiska modeller
  • redovisa resultat och slutsatser såväl muntligt som skriftligt.

Innehåll

Samband mellan organismers massa och volym, kroppsarea och volym samt metabolisk hastighet och kroppsstorlek. Fyllotaxi och gyllene snittet. Deterministisk och stokastisk populationsdynamik för en art i diskret respektive kontinuerlig tid. Dynamik i strukturerade populationer. Predator-bytemodeller. Biokemisk kinetik och cellcykeln. Beskriva och analysera biologisk variation med statistiska modeller. Utifrån biologiska problemställningar välja metoder för hypotesprövning, samt att göra biologiskt adekvata tolkningar av resultat därav.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, datorbaserade laborationers, seminarier och grupparbeten. Deltagande i samtliga seminarier och grupparbeten är obligatoriskt.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier, muntlig presentation av grupparbete och skriftliga prov (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen schemaläggs tillsamman med en kurs om 10 hp i matematik och statitstik för biologier. Kurserna ges parallellt under studieperioden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin