Informationssystem A: Logik

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS013

Kod
2IS013
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N, Matematik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 april 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna grundläggande begrepp inom den formella logiken, särskilt de som är viktiga för förståelsen av strukturen hos konstruerade språk och formella system i allmänhet. Tillämpa logikens metoder vid problemlösning.

Innehåll

Satslogik

satslogikens språk

formalisering

tautologibegreppet

satslogik

konsekvens

naturlig deduktion

Predikatlogik

predikatlogikens språk

formalisering

rudimentär mängdteori

modeller

logisk sanning och konsekvens

naturlig deduktion

sambandet mellan logisk konsekvens och deduktion.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner med räkneövningar

Examination

Tentamen och inlämningsuppgifter. Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin