Tillämpad statistisk metod

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2ST094

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2ST094
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Statistik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 augusti 2021
Ansvarig institution
Statistiska institutionen

Behörighetskrav

För behörighet krävs 30 hp Statistik A (eller motsvarande). Alternativt A4 Grundläggande statistik / A8 Statistik för ekonomer / Statistik för samhällsplanerare (eller motsvarande, totalt 15 hp), samt registrering på kursen A5 Tillämpad statistik (eller motsvarande, totalt 15 hp).

Mål

En student som gått kursen skall

- ha fått övning i att tillämpa avancerade statistiska metoder

- kunna använda statistiska programpaket för analys av statistiska data

- kunna tolka resultaten av en statistisk analys

- vara medveten om begränsningar och eventuella felkällor i analysen

- ha förmåga att såväl i muntlig som skriftlig form redovisa resultat av genomförda undersökningar

Innehåll

Praktisk tillämpning av statistiska metoder från olika tillämpningsområden.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och handledning.

Examination

Examinationen sker genom redovisning skriftligt och muntligt av ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter. De betyg som kan ges på en kurs är: icke godkänd, godkänd respektive väl godkänd.

"Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare."

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin