Framtidsstudier - utforskning av hållbara framtider

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV213

Kod
1GV213
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Genomgångna kurser Jordens resurser 10 hp, Hållbar utveckling - synsätt och visioner - en seminarieserie 5 hp, samt Samhälle och miljö 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa och redogöra för centrala teoretiska och metodologiska begrepp inom framtidsstudier
  • kritiskt analysera och tillämpa systemomställningar utifrån olika definitioner, aktörer, systemgränser och tidsskalor
  • modellera och utvärdera framtidsscenarier för systemomställningar i samhället
  • hantera och värdera analytiska verktyg kopplade till systemomställningar och deras hållbarhet
  • praktiskt tillämpa matematiska modeller och prognosverktyg för att göra egna projektioner av historiska trender och utvecklingsmönster för framtiden
  • definiera, analysera och problematisera framtida systemomställningar i en skriftlig analys
  • ge konstruktiv kritik på andras texter

Innehåll

Introduktion till systematiskt utforskande av framtiden och ökad förståelse för framtiden i medel- (5-20 år) och långtidsperspektiv (>20 år). 

Framtidsstudier som ett tvärvetenskapligt systembaserat sätt att komma åt och analysera förändringsmönster i de förflutna, identifiera trender och viktiga samtidsfrågor och extrapolera möjliga alternativa scenarier för att studera samhällets framtid, den fysiska världen, förändringsmekanismer, eller förändringsdrivande krafter. Framtidsstudier som genereror av kunskap runt vad som är möjligt att påverka inom utvecklingen och för att skapa bärkraftiga strategier för att möta framtidens utmaningar.

Empiriska studier av förändringen i samhället och dess sociotekniska system över tid och begrepp som omställning i industriell infrastruktur, ekonomiska förutsättningar och energisystem. Historiska och nuvaranda utvecklingar hos samhällets delar, inklusive tekniska, sociala och politiska influenser. Fallstudier av utvalda globala och nationella exempel. Introduktion till tillämpningen av numeriska och andra verktyg för analys av utvecklingen i samhället. 

Diskussion om olika faktorerna som kan påverka hur samhället kan utvecklas under de kommande decennierna. Detaljerade förklaringar av universella mönster för omställningar. Analys av pågående försök att fasa ut beroendet av fossila bränslen till förmån för kolsnåla, alternativa och förnybara energikällor. Kursen syftar till att ge en förståelse för olika system i natur och samhälle, och hur dessa kan samspela i en hållbar utveckling i framtiden.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Obligatoriskt deltagande i seminarier och projektredovisning.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (2 hp), skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten med seminarium och opposition (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

Kan inte inkluderas i samma examen som TN0358 Systemanalys för hållbar utveckling, 5,0 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin