Geomorfologi och jordens ytprocesser

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE042

Kod
1GE042
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med 90 hp geovetenskap alternativt teknik eller fysik. Dynamiska geosystem - global förändring, 10 hp, eller genomgången kurs Klimatvariationer, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva de exogena och endogena processerna i landskapet, deras betydelse för landformers utveckling, samt särskilja de mekanismer som kontrollerar dessa processer
  • utvärdera hur variationer i klimat, tektonik och miljö påverkar utvecklingen av landformer
  • bedöma hur olika skalor i tid och rum påverkar geomorfologiska processer
  • förklara och tillämpa geomorfologiska metoder som används i forskningen idag

Innehåll

Under kursen behandlas olika aspekter inom geomorfologi och jordens ytprocesser såsom; grundläggande principer; landformers utveckling i olika rums- och tidsperspektiv; exogena och endogena processer och deras växelverkan som formar landskapet; geomorfologiska forskningsmetoder; denudation och långsiktig landskapsutveckling. Kursen tar upp olika geomorfologiska sammanhang såsom fluvial-, kust-, aeolian och periglacial och samspelet mellan dessa och klimat. Kursen innehåller fält- och laboratoriemetoder som är relevanta för geomorfologi.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, uppsatsskrivande, övningar och exkursion samt fältarbete.

Examination

Examinationen är uppdelad på en skriftlig tentamen 5 hp, deltagande i seminarier, övningar exkursioner samt fältarbete 2 hp samt uppsats 3 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

Exkursionen är förenad med rese- och boendekostnader för studenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin