Ordinära differentialekvationer I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA032

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA032
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2021
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

10 hp matematik. Linjär algebra II genomgången. Flervariabelanalys, Flervariabelanalys, allmän kurs, Flervariabelanalys M eller Geometri och analys III genomgången. Flervariabelanalys, Flervariabelanalys, allmän kurs, eller Flervariabelanalys M kan även läsas samtidigt.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och definitioner för differentialekvationer
  • använda exakta lösningsmetoder för linjära, homogena och inhomogena differentialekvationer;
  • bestämma och klassificera jämviktspunkter
  • tillämpa elementära tekniker för potensserielösningar;
  • redogöra för enkla numeriska lösningsmetoder samt behärska matematisk mjukvara för differentialekvationer;
  • använda elementära lösningsmetoder för linjära system av differentialekvationer.

Innehåll

n:te ordningens linjära differentialekvationer, exakta lösningsmetoder, existens- och entydighetssatser för lösningar, potensserielösningar, system av differentialekvationer, icke-linjära system, klassificering av jämviktspunkter, fasporträtt, numeriska lösningsmetoder.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar samt en obligatorisk datorlaboration.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (5 hp) samt skriftlig redovisning av datorlaborationen (0 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin