Tillämpad matematik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MA148

Kod
1MA148
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2021
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 hp varav 30 hp matematik. Linjär algebra II genomgången. Flervariabelanalys eller Flervariabelanalys M genomgången. Ordinära differentialekvationer I eller Transformmetoder genomgången. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • lösa typiska problem inom de områden som kursen behandlar;
  • analysera och kvalitativt beskriva uppförandet hos lösningar till dynamiska system och differentialekvationer;
  • ge matematiska formuleringar av de mest relevanta problemen i tillämpad matematik som behandlas i kursen.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till ett antal moderna metoder och tekniker i tillämpad matematik via exempel hämtade från tillämpade ämnesområden. Den består av följande moment:

  • Dynamiska system;
  • Störningsmetoder;
  • Varationskalkyl;
  • Introduktion till teorin för partiella differentialekvationer;
  • Sturm-Liouville problem och egenfunktionsutvecklingar;
  • Integralekvationer.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin