Molekylär evolution

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB461

Kod
1MB461
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bioinformatik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Alt. 1) 120 hp inom civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik. Alt. 2) 5 hp inom Masterprogrammet i bioinformatik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva evolutionära processer som ger upphov till variation i sekvenser och genom och hur dessa påverkar genomets arkitektur, innehåll och bassammansättning
  • förklara och motivera olika modeller för sekvens- och genomevolution
  • välja, tillämpa och utvärdera bioinformatiska metoder för att studera genetisk variation inom och mellan arter.

Innehåll

Mutationsprocessen, evolution av mutationshastighet, evolution av DNA-sekvenser, molekylära klockan, selektion och drift på molekylär nivå, nukleotidsammansättning, polymorfism och SNPs. Grundläggande mekanismer som genererar variation i genom. Mönster som dessa ger upphov till i genomet; rekombination, duplikation, horisontell genöverföring, mutationsskevhet. Modeller för sekvens- och genomevolution. Bioinformatiska metoder för att detektera evolutionära processer, t.ex. selektion, utifrån sekvensdata.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, datorlaborationer och projekt.

Examination

Skriftligt prov (2 hp), datorlaborationer (2 hp), skriftlig redovisning av projekt (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin