Egyptisk historia

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EG551

Kod
5EG551
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Egyptologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för olika aspekter av den historiska utvecklingen i det forntida Egypten
  • värdera olika typer av källmaterial
  • särskilja de olika faserna i egyptisk historia
  • redogöra för grundläggande historisk teori och metod

Innehåll

Efter en introduktion av ämnets forskningshistoria presenterar kursen en översikt av det gamla Egyptens historia från slutet av den förhistoriska tiden till den ptolemaiska perioden. Ett urval av textuella och arkeologiska källor används under föreläsningarna som utgångspunkt för diskussion.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier och/eller seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. All undervisning är obligatorisk. Frånvaro kompenseras med en skriftlig hemuppgift. Undervisningen ges på engelska.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Begränsningar och villkor för rätten att ta med kursen i examen:

  • Kursen är identisk med Fornegyptisk historia, 7,5 hp, kurskod 5EG501; den överlappar med Egyptens historia och monument: Från riksenande till splittring, 7,5 hp kurskod 5EG511, samt Egyptens historia och monument: Från imperium till underkastelse 7,5 hp, kurskod 5EG512 och kan inte ingå i samma examen
  • Kursen får ej medtas i examen om den lästs som motsvarande delkurs i Egyptologi A, 30 hp eller Fornegyptisk kultur och språk, baskurs A, 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin