Egyptiska texter och hieroglyfer

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EG514

Kod
5EG514
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Egyptologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • översiktligt presentera det forntida Egyptens språkhistoria
  • i huvuddrag redogöra för det faraoniska Egyptens litteraturhistoria
  • särskilja de olika texttyper och genrer i forntida Egyptens skriftliga källor

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om det fornegyptiska språkets historiska utveckling, skriftsystem och egyptisk litteratur. Olika genrer och typer av texter tas upp till behandling och ett urval fornegyptiska texter läses i översättning. De olika skrivmaterialen och skriftkulturens betydelse i samhället behandlas också.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier och/eller seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. All undervisning är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genom en skriftlig hemuppgift. Undervisningen ges på engelska.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. Examination på engelska kan förekomma.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Begränsning av rätten att ta med kursen i examen:

  • Kursen är identisk med 5EG404/5EG503 Fornegyptiskt språk och litteratur; samt, 5EG554 Egyptiskt språk och litteratur och kan inte ingå i samma examen

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin