Matematik och statistik för biologer

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA071

Kod
1MA071
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2021
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Alternativ 1: Biologi 2, Matematik 4/Matematik D, samt 60 hp inom programmet och genomgångna kurser Organismernas evolution och mångfald 15 hp, Molekylärbiologi och genetik 10 hp, och Mikroorganismernas liv och interaktioner 5 hp. Alternativ 2: Biovetenskap 30 hp, samt ytterligare 30 hp inom programmet och genomgångna kurser Organismernas evolution och mångfald 15 hp, Molekylärbiologi och genetik 10 hp, och Mikroorganismernas liv och interaktioner 5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • räkna med potens- och logaritmlagarna;
  • översiktligt redogöra för derivatans definition,tillämpa deriveringsregeln i enkla fall och använda derivatan för att bestämma extremvärden;
  • lösa första och andra ordningens differensekvationer med konstanta koefficienter;
  • bestämma stabila jämvikter i enkla diskreta dynamiska system;
  • lösa enkla separabla differentialekvationer, speciellt den logistiska ekvationen;
  • lösa linjära ekvationssystem, behärska matrisräkning samt kunna bestämma egenvärden och egenvektorer;
  • tillämpa sina under kursen vunna matematiska kunskaper på olika biologiska modeller;
  • redogöra för grunderna till statistiska undersökningar och ha kunskap om några metoder för beskrivande statistik;
  • uppvisa en grundläggande förtrogenhet med statistiska begrepp och metoder som kan förekomma i kvantitativ biologi, och en allmän förståelse för hur statistik kan tillämpas inom några områden av biologi;
  • använda enklare matematisk och statistisk programvara.

Innehåll

Kursen innehåller både matematik (ca 7 hp) och statistik (ca 3 hp).

Matematik: Potenser, logaritmer, allometri. Exponentialfunktionen, exponentiell tillväxt, differensekvationer. Derivatan: definition, deriveringsregler, derivator av högre ordning, medelvärdessatsen, sambandet mellan derivatans tecken och funktionens växande. Max-min-problem. Taylors formel. Populationsdynamik och diskreta dynamiska system, den logistiska modellen och Rickers modell. Matriser, vektorer och linjära ekvationssystem, determinanten, egenvärden och egenvektorer med tillämpning på demografiska modeller. Differentialekvationer: separabla, linjära och system av linjära differentialekvationer. Orientering om partiella differentialekvationer.

Statistik: Population, stickprov, naturlig variation. Idéer bakom hypotesprövning. Replikat av försök. Beskrivande statistik. Diskreta och kontinuerliga data. Allmänt om sampling. Statistiska test, binomialfördelning och teckentest. Allmänt om normalfördelningen. Skattning av väntevärde, varians och standardavvikelse. t-fördelningen, något om Poisson-, exponential- och chi2-fördelningarna. Test vid en eller två normalfördelningar. Stickprov i par. Envägs och tvåvägs variansanalys, randomiserade block. Multipla jämförelser. Korrelation. Enkel linjär regression. Chi2-test. Wilcoxons rangsummetest. Matematisk programvara.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och datalabbar.

Examination

Kursens matematik- och statistikinnehåll examineras tillsammans i ett skriftligt prov (8 hp) vid kursens slut, samt med inlämningsuppgifter (2 hp) under kursens gång. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin